ข่าวประชาสัมพันธ์ » สทน. แถลงจัดงานประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 3 “Nuclear for Better Life “นิวเคลียร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า”

สทน. แถลงจัดงานประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 3 “Nuclear for Better Life “นิวเคลียร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า”

12 มกราคม 2019
534   0


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จัดงานประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ภายใต้แนวคิด “
Nuclear for Better Life นิวเคลียร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์มาจัดแสดงในรูปแบบผลงานภาคโปสเตอร์และการบรรยายจากทั่วโลกมากกว่า 100 ผลงาน พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยสำคัญด้านนิวเคลียร์ของไทย และการมอบรางวัลแก่นักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านนิวเคลียร์จำนวน 2 รางวัล โดยการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมครั้งนี้  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562  

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการ สทน. ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนำไปสู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง สทน. จึงได้จัดการประชุมซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี การจัดงานประชุมในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์ และต่อยอดการพัฒนาวิจัย อีกทั้งยังก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างบุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อันจะทำให้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้อย่างกว้างขวาง และเช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดงานได้พิจารณามีการมอบรางวัลนักวิทย์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดาวรุ่งด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นกำลังใจสำคัญให้แก่นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในวงการนิวเคลียร์ของไทย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ได้รับการพิจารณา สทน.จึงได้ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาตัดสิน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้แนวคิด “Nuclear for Better Life “นิวเคลียร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” โดยเป็นการจัดประชุมในทุก 2 ปี เพื่อแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งภายในงานครั้งนี้ครบครันไปด้วยผลงานวิจัยคุณภาพ, การบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา อาทิ ศาสตราจารย์เฮนดริค เฮจนิส บรรยายเรื่อง การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 โดยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ นายวิชัย  ภูริปัญญวานิช ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ บรรยายเรื่อง การนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้กับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการพัฒนาเพื่อการเกษตร, ดร.นาเจท มาห์มัวดิ บรรยายเรื่อง การกระเจิงนิวตรอนสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภายในงานนอกจากจะมีผลงานวิจัยที่นำเสนอจากผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 ผลงานแล้ว ยังมีนิทรรศการวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมจัดงาน นิทรรศการความก้าวหน้าด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของไทย ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของไทยอันจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น ได้แก่ ดร.ณรงชัย อัศวพรพรหม อาจารย์ประจำหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่น ได้แก่ ดร.กัมปนาท ซิลวา นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทั้งสองท่านจะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดการประชุม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/inst.th